GARANTIVILLKOR

GARANTIVILLKOR

Dessa garantivillkor gäller kajaker inköpta 2013 och därefter. För tidigare gällande garantivillkor kontakta Point 65 Sweden AB.

GARANTI REGISTRERING

1. Tillämplighet

Denna garanti gäller vid försäljning av kajaker i nyskick med den fasta utrustning som ingår i kajaken. Garantin gäller för köparen samt för den som gjort lagligt förvärv från denne. Garantitiden för kajakens skrov och däck är 2 år från leveransdagen. Garantitiden för den fast monterade utrustningen såsom fotpedaler, beslag, roder, skädda, beslagsfästen och ryggstöd är 1 år från leveransdagen.

2. Tillverkarens ansvar

Tillverkaren åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa fel i kajaken, som förelegat vid leveranstiden. I punkt 5 nedan anges vad som är fel. Avhjälpandet skall ske inom skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt kajaken till Tillverkaren förfogande. Vad som är skälig tid skall bedömas främst med hänsyn till köparens behov av kajaken, felets art och omfattning, svårigheten att
fastställa felet, tillgång på material, tillbehör och reservdelar och
tillgänglig verkstadskapacitet. Tillverkaren är ansvarig endast om
köparen underrättar honom om felet inom skälig tid, normalt 14 dagar, från det att felet yppats. Köparens reklamation bör innehålla kopia på köpekvitto, uppgift om kajakens serienummer, modellnamn, version, färg samt detaljerad beskrivning av felets art och tidpunkt för upptäckande av felet, fotografier av felet samt skriftlig redogörelse kring omständigheterna då felet uppstod.

3. Köparens rätt om felet ej behörigen avhjälpts av Tillverkare

Köparens rätt om felet ej behörigen avhjälpts av Tillverkaren enligt punkt 2 ovan, får köparen byta varan till ny produkt.

4. Transportrisk och transport kostnad

För avhjälpande av fel skall köparen på egen risk och bekostnad insända den felaktiga kajaken till Tillverkaren eller av Tillverkaren anvisad verkstad och efter utförd åtgärd avhämta kajaken.

5.  Fel

Fel utgör enligt fackmannamässig föreliggande avvikelser från normalt standard även som avvikelse från sådan uppgift av Tillverkaren som avses i § 7konsumentköplagen. Bristfällighet i kajaken som kan avhjälpas genom service efter leveransen är ej att anse som avvikelse från normal standard. Sådan service skall företas snarast möjligt efter särskild anmodan från kunden. Bristfällighet som uppkommit på grund av att kajaken använts mer intensivt eller på annat sätt än som vanligt vid enskilt bruk, såsom vid uthyrning och tävling, är ej heller att anse som fel. Fel föreligger ej om Tillverkaren gör sannolikt att kajaken blivit bristfällig på grund av olyckshändelse eller eljest av omständigheter som är att hänföra köparen. Sådan omständighet kan vara att kajaken ej vårdats eller brukats med normal aktsamhet eller att olämpliga åtgärder har företagits med kajaken. Andra exempel kan vara att köparen utsatt kajaken för onormal påfrestning t ex på obehörigt ingrepp, på felaktig montering eller felaktig reparation av annan än Tillverkaren . Handtag för lyft av kajak är endast anpassade för lyft av olastad kajak. Om skada uppstår runt handtagets fäste vid lyft av vattenfylld eller lastad kajak gäller således inte garantin. Tillverkaren svarar ej för normal åtgång av förbrukningsdetaljer eller normal förslitning eller försummat underhåll.

6. Ansvarsbegränsning
Tillverkarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan ej göra gällande andra påföljder än vad som ovan angivits och har ej rätt till ersättning utöver vad som framgår av punkt 3 och därutöver ej rätt till ersättning
till personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än kajaken.

7. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas, kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån Nämnden är behörig.

GARANTI REGISTRERING